Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy osoby związane z  utrzymaniem oraz nadzorowaniem systemu zarządzania środowiskowego, a w szczególności osób zarządzających programem auditów w organizacji, osób zainteresowanych prowadzeniem audytów wewnętrznych, oraz pragnących poszerzyć dotychczasową swoją wiedzę w tym zakresie.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych w obszarze zarządzania środowiskowego. Zostaną omówione uwarunkowania związane funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami ISO 14001. Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić dotychczasowe posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia.

Program szkolenia

  • Wymagania normy ISO 14001:2015 w zakresie prowadzenia auditów wewnętrznych
  • Wymagania normy ISO 19011:2018-08 w zakresie prowadzenia auditów wewnętrznych
  • Ustanawianie, wdrażanie i utrzymanie programów auditów wewnętrznych
  • proces auditu wewnętrznego (planowanie auditu wewnętrznego, program auditów niezgodności a spostrzeżenia, dowody z auditu, komunikowanie wyników auditu dokumentowanie wyników auditu)
  • Zastosowanie metod auditowych w działaniach auditowych
  • Rola auditora wiodącego w zespole auditorskim
  • Działania poauditowe

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 27-28.04.2019

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1060 zł netto.