Weryfikacja EMAS

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 wydanie 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. Do weryfikacji EMAS może przystąpić każda organizacja i instytucja sektora publicznego i prywatnego. Udział w systemie EMAS jest dobrowolny.

INFORMACJA O PRODUKCIE

EMAS (Eco Managament and Audit System) jest usankcjonowanym prawnie systemem Wspólnoty Europejskiej, propagującym ideę dobrowolnego podejmowania zobowiązań w dziedzinie ochrony środowiska przez organizacje, które systematycznie identyfikują aspekty środowiskowe i swoje znaczące oddziaływania na środowisko oraz opracowują i realizują plany działań pozwalające sukcesywnie ograniczać swój wpływ na środowisko.
DQS Polska sp. z o.o. jest instytucjonalnym weryfikatorem EMAS. Nasze kompetencje zostały ocenione i potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji.
DQS Polska sp. z o.o. znajduje się w wykazie weryfikatorów środowiskowych (EMAS) akredytowanych w zakresie (WE) nr 1221/2009 oraz normy PN-EN ISO/IEC 17021 (DAVE-01), prowadzonym przez Polskie Centrum Akredytacji, w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady.
Organizacje chcące uzyskać rejestrację w systemie EMAS muszą spełnić wymogi rozporządzenia EMAS, czyli w skrócie:

  • przeprowadzić przegląd środowiskowy, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty środowiskowe swoich działań, wyrobów i usług, metody ich oceny, wymagania prawne i inne oraz istniejące praktyki i procedury zarządzania środowiskowego,
  • uwzględniając wyniki przeglądu wdrożyć efektywny system zarządzania środowiskowego, ukierunkowany na osiąganie założeń polityki środowiskowej, zdefiniowanej przez kierownictwo najwyższego szczebla,
  • przeprowadzić wewnętrzny audit środowiskowy, oceniając w szczególności istniejący system zarządzania środowiskowego oraz zgodność z polityką i programem organizacji, jak również zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie środowiska,
  • sporządzić i opublikować deklarację środowiskową opisującą system zarządzania środowiskowego oraz efekty działalności środowiskowej.

KORZYŚCI

  • usystematyzowanie wszystkich istotnych dla środowiska działań prowadzących do redukcji zagrożeń środowiskowych,
  • wzmocnienie zaufania opinii publicznej urzędów, klientów, banków, ubezpieczycieli i zabezpieczenie możliwości środowiskowych przedsiębiorstwa,
  • znacząca poprawa spełnienia środowiskowych wymagań prawnych,
  • obniżenie kosztów poprzez systematyczne działania zapobiegawcze,
  • mocna identyfikacja, motywacja i więź pracowników z przedsiębiorstwem,
  • umocnienie wizerunku i zdolności konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez doskonalenie możliwości środowiskowych,

PROGRAM CERTYFIKACJI  

Certyfikat wydany przez DQS Polska jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Programy certyfikacji