EMAS

EMAS – System Ekozarządzania i Audytu

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 wydanie 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie EMAS jest skierowany do organizacji budujących filozofię przedsiębiorstwa opartą na aktywnym zarządzaniu środowiskowym i chcących udokumentować swoje działania środowiskowe w publicznie dostępnej deklaracji środowiskowej.

Do weryfikacji EMAS może przystąpić każda organizacja i instytucja sektora publicznego i prywatnego. Udział w systemie EMAS jest dobrowolny.

Wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001 są integralną częścią EMAS (rozporządzenie 1221/2009). Dodatkowo EMAS wymaga, poza innymi, audytu środowiskowego jak również wydania deklaracji środowiskowej, która musi być poddana corocznej walidacji.

DQS Polska sp. z o.o. jest instytucjonalnym weryfikatorem EMAS. Nasze kompetencje zostały ocenione i potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji.

Nasz zakres akredytacji w obszarze weryfikacji i walidacji EMAS został zatwierdzony podczas procesu akredytacji i poświadczony wydaniem certyfikatu akredytacyjnego. Nasz numer akredytacji od roku 2007 to PL-V-0008. Oświadczenie EMAS w DQS Polska sp. z o.o. w zakresie pełnej akredytacji EMAS podpisuje  Dyrektor Zarządzający-Członek Zarządu pan Bogdan Kraśniewski lub Dyrektor ds. Certyfikacji Wyrobów – Członek Zarządu pan Piotr Polatowski.

DQS Polska sp. z o.o. znajduje się w wykazie weryfikatorów środowiskowych (EMAS) akredytowanych w zakresie (WE) nr 1221/2009 oraz normy PN-EN ISO/IEC 17021 (DAVE-01), prowadzonym przez Polskie Centrum Akredytacji, w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Korzyści

 • usystematyzowanie wszystkich istotnych dla środowiska działań prowadzących do redukcji zagrożeń środowiskowych,
 • wzmocnienie zaufania opinii publicznej urzędów, klientów, banków, ubezpieczycieli i zabezpieczenie możliwości środowiskowych przedsiębiorstwa,
 • znacząca poprawa spełnienia środowiskowych wymagań prawnych,
 • obniżenie kosztów poprzez systematyczne działania zapobiegawcze,
 • mocna identyfikacja, motywacja i więź pracowników z przedsiębiorstwem,
 • umocnienie wizerunku i zdolności konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez doskonalenie możliwości środowiskowych,

EMAS (Eco Managament and Audit System) jest usankcjonowanym prawnie systemem Wspólnoty Europejskiej, propagującym ideę dobrowolnego podejmowania zobowiązań w dziedzinie ochrony środowiska przez organizacje, które systematycznie identyfikują aspekty środowiskowe i swoje znaczące oddziaływania na środowisko oraz opracowują i realizują plany działań pozwalające sukcesywnie ograniczać swój wpływ na środowisko.

Założenia i podstawowe zasady EMAS to:

 • dobrowolność – udział jednostek organizacyjnych w systemie EMAS jest dobrowolny.
 • dostępność – w systemie EMAS może uczestniczyć każda jednostka organizacyjna (przedsiębiorstwa, organy administracji publicznej, placówki edukacyjne, instytucje finansowe itp.) działająca na terenie Wspólnoty Europejskiej.
 • jawność danych – jednym z wymogów EMAS jest publikowanie przez organizacje deklaracji środowiskowych, zawierających wiarygodne informacje o oddziaływaniu organizacji na środowisko, podejmowanych przez nią działaniach pro-środowiskowych i ich efektach.
 • cykliczność – organizacje, które zostały zarejestrowane w systemie EMAS są zobowiązane tak prowadzić działalność, aby jej wpływy na środowisko były pod ciągłą kontrolą. Tam gdzie jest to możliwe skala oddziaływań powinna być systematycznie zmniejszana.
 • niezależna weryfikacja koncepcji EMAS zakłada, że organizacje chcące się zarejestrować oraz już zarejestrowane są sprawdzane przez niezależnych weryfikatorów środowiskowych. Ich zadaniem jest bezstronna ocena funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego oraz potwierdzenie prawdziwości danych publikowanych w deklaracji środowiskowej.

Organizacje chcące uzyskać rejestrację w systemie EMAS muszą spełnić wymogi rozporządzenia EMAS, czyli w skrócie:

 • przeprowadzić przegląd środowiskowy, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty środowiskowe swoich działań, wyrobów i usług, metody ich oceny, wymagania prawne i inne oraz istniejące praktyki i procedury zarządzania środowiskowego,
 • uwzględniając wyniki przeglądu wdrożyć efektywny system zarządzania środowiskowego, ukierunkowany na osiąganie założeń polityki środowiskowej, zdefiniowanej przez kierownictwo najwyższego szczebla,
 • przeprowadzić wewnętrzny audit środowiskowy, oceniając w szczególności istniejący system zarządzania środowiskowego oraz zgodność z polityką i programem organizacji, jak również zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie środowiska,
 • sporządzić i opublikować deklarację środowiskową opisującą system zarządzania środowiskowego oraz efekty działalności środowiskowej.

Przegląd środowiskowy, system zarządzania środowiskowego, procedura audytu i deklaracja środowiskowa, która jest walidowana przez akredytowanego weryfikatora EMAS (patrz: proces weryfikacji przez DQS Polska oraz Ogólne warunki weryfikacji). Zatwierdzona deklaracja, oświadczenie instytucjonalnego weryfikatora EMAS wraz z wnioskiem o rejestrację organizacja poddająca się weryfikacji ma obowiązek przesłać do właściwego organu w celu rejestracji.

Podstawy rejestracji organizacji w systemie EMAS zostały opisane w artykule 6 rozporządzenia EMAS, a szczegóły polskiej procedury zostały opisane w aktach prawnych wprowadzających rozporządzenie EMAS w Polsce oraz w wytycznych PCA „Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS, wymagania szczegółowe DAVE 01”.

Rejestracja w systemie EMAS jest bezterminowa, ale wymaga od organizacji składania okresowych wniosków o przedłużenie rejestracji. Częstotliwość składania tych wniosków wynika z częstotliwości, z jaką organizacja aktualizuje deklarację. Rejestracja odbywa się zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 lipca 2011 o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) – Dz.U. 2011 Nr 178 poz. 1060.

Podstawy prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie EMAS opublikowano 22 grudnia 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 342 (tom 52) i weszło w życie z dniem 11 stycznia 2010 roku.

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. od 1 maja 2004r., polskie organizacje mają możliwość zarejestrowania się w europejskim systemie EMAS. W Polsce poza samym rozporządzeniem EMAS obowiązuje ustawa z dnia 15.07.2011 r. o krajowym systemie ekozarzadzania i audytu wraz z aktami wykonawczymi.

Kalkulowanie wymaganego nakładu czasu na weryfikację.

Proces weryfikacji każdej organizacji jest planowany indywidualnie. Istotnymi czynnikami, które mają wpływ na czas trwania auditu są: różnorodność wyrobów (produktów i usług), złożoność procesów, procedur pracy, specyficzne cechy wyrobów wymagania prawne, liczba i znaczenie aspektów środowiskowych, wielkość przedsiębiorstwa, liczba pracowników, stopień automatyzacji, struktura organizacyjna, liczbai rozkład lokalizacji. Aby określić czas trwania audytu, oprócz wymagań rozporządzenia EMAS, bierze się pod uwagę również obowiązujące wymagania akredytacyjne. Na podstawie otrzymanych informacji przygotowywana jest oferta weryfikacji systemu EMAS dotowana do specyfiki zgłaszającej się organizacji.

Jeden osobodzień auditu to 8 godzin pracy weryfikatora w ciągu jednego dnia. Audyty odbywają się zgodnie z procesem weryfikacji DQS Polska sp. z o.o. zawsze na miejscu u klienta. Audyt dodatkowy, w zależności od zidentyfikowanych przez weryfikatora potrzeb, może odbyć się na miejscu u klienta lub na podstawie analizy i oceny dokumentacji.

Punktem wyjścia do ustalania czasu trwania weryfikacji EMAS są wytyczne IAF dotyczące ustalania czasu trwania audytów systemów zarządzania środowiskowego (IAF MD 5:2009) z doliczeniem czasu potrzebnego na zbadanie dodatkowych wymagań rozporządzenia EMAS i ocenę deklaracji środowiskowej.

Zapraszamy do współpracy.

Jeżeli mają Państwo pytanie prosimy o kontakt.

Materiały do pobrania