„Dyrektywa nakłada na przedsiębiorstwa, działające na terenie UE, obowiązek przeprowadzania okresowych audytów energetycznych. Zgodnie z dyrektywą EE (o efektywności energetycznej) audyt energetyczny ma na celu uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii, określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii, oraz poinformowanie o wynikach.
Jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw niebędących MŚP, tj. takich, które zatrudniają 250 lub więcej pracowników i których roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowita roczna kwota bilansowa przekracza 43 miliony euro.

Przedsiębiorca, który nie przeprowadzi audytu
energetycznego podlega karze pieniężnej do wysokości 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Więcej informacji:

Renata Gibas
Dyrektor ds. Sprzedaży
________________________________________
tel. 662 362 047
e-mail: gibas@dqs.pl