Audit dostawców

Wzajemne korzyści

Przedsiębiorstwa są zależne od dobrych relacji biznesowych ze swoimi dostawcami, gdyż przyczynia się to do osiągania wymiernych korzyści. Przejrzysta komunikacja i zrozumienie wspólnych celów są niezbędne do doskonalenia wyrobów i usług oraz zwiększenia konkurencyjności.

Audit dostawcy koncentruje się na zagadnieniach szczególnie istotnych z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa dostarczanych wyrobów lub usług. W firmach produkcyjnych znaczna część takiego auditu jest przeznaczona na ocenę przebiegu procesu produkcyjnego, w tym zgodności parametrów procesu z założeniami i odpowiedniej identyfikacji surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Oczywiście audit dostawcy to także ocena dojrzałości wdrożonego systemu zarządzania w tym skutecznego postępowania z reklamacjami zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi.

Dobrze przeprowadzony audit dostawcy wymaga od auditora odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w auditowanym obszarze. Przedsiębiorstwa nie zawsze dysponują odpowiednią liczbą wykwalifikowanych auditorów. Dlatego często warto skorzystać z doświadczonych firm auditujących.

Zapraszamy Państwa do współpracy z DQS w zakresie auditów dostawców zarówno towarów jak i usług. Nasze audity dostawców oparte są na standardowych checklistach, dostosowanych do danego sektora. Nasi auditorzy są jednak otwarci na dodatkowe niestandardowe pytania wynikające z potrzeb klienta.

 

Podstawowe korzyści

  • jednoznaczne procedury zatwierdzania auditorów,
  • redukcja kosztów,
  • przejrzysty system oceny dostawców.

 

Standardowy system oceny dostawców:

  • dostawca A: stopień osiągnięcia ≥ 90%, dostawca kwalifikowany
  • dostawca B: stopień osiągnięcia ≥ 70%, dostawca kwalifikowany po wdrożeniu działań
  • dostawca C: stopień osiągnięcia < 70%, dostawca niekwalifikowany