Polityka Jakości

DQS Polska stara się być dla firm i organizacji uznanym partnerem badającym systemy zarządzania i realizującym procedury oceny zgodności w procesach certyfikacji wyrobów medycznych oraz produktów rolnictwa ekologicznego, w sposób wyróżniający się wysokim poziomem świadczonych usług oraz wysokimi kompetencjami personelu, auditorów i inspektorów.

Mając poczucie odpowiedzialności za zgodność prowadzonych działań, DQS Polska dąży do tego, aby świadczone usługi opierały się na indywidualnych potrzebach klientów, a prowadzone audity – zorientowane na procesy, wnosiły wartość dodaną, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności zarządzania.

Zamierzenia te chcemy osiągnąć przestrzegając wytycznych określonych w normach ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO 9001 i innych wymaganiach prawnych oraz postępując zgodnie z zasadami określonymi w umowie licencyjnej z DQS GmbH.

Dla realizacji powyższych zobowiązań ustalono następujące kierunki działań:

  1. Prowadzenie ciągłego doskonalenia własnych struktur zarządzania oraz kwalifikacji personelu DQS Polska.
  2. Podnoszenie, jakości dotychczas świadczonych usług w tym kompetencji auditorów, inspektorów, zapewniając przy tym niezależność, bezstronność oraz poufność na wszystkich szczeblach zarządzania.
  3. Dążenie do osiągnięcia przewagi nad innymi jednostkami, poprzez poznawanie potrzeb klientów, reagowanie na wszystkie informacje zwrotne z rynku w tym reklamacje, skargi klientów oraz badanie ich satysfakcji.
  4. Zapewnienie zgodności badanych systemów zarządzania oraz wyrobów w aspekcie stosowanych norm, specyfikacji i przepisów prawnych.

Mierzalne cele operacyjne wynikające z przyjętej polityki jakości ustalane są co roku podczas przeprowadzanych przeglądów zarządzania.

Warszawa, dn. 30.08.2017 r.