Rozporządzenie Rady 333/2011

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011  z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

INFORMACJA O PRODUKCIE

Celem weryfikacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011  z dnia 31 marca 2011 r jest zapewnienie przestrzegania kryteriów, dla zapewnienia udostępnionych informacji o złomie, który przestał być odpadem oraz w celu weryfikacji czy organizacja zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem wprowadziła w życie zarządzanie jakością.

W organizacji, które:

  • stosują odpad jako wsad w procesie odzysku
  • prowadzą procesy i techniki przetwarzania.

KORZYŚCI

  • Umożliwienie obrotu stalą, żelazem i/lub aluminium po przekwalifikowaniu złomu który przestaje być odpadem zgodnie z Rozporządzeniem (art. 3 i/lub 4)w zakresie:
    • produkcji złomu
    • importu złomu.
  • Upoważnienie do wystawienia Oświadczenia producenta/importera

PROGRAM CERTYFIKACJI

Na postawie pozytywnego wyniku auditu Klient, uzyska certyfikat DQS, który jest ważny 3 lata. Na podstawie otrzymanego certyfikatu DQS, klient ma prawo do wystawienia oświadczenia producenta/importera zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia UE  333/2011. Ważność certyfikatu jest utrzymana pod warunkiem, corocznych auditów/ocen (co 12 miesięcy licząc od daty ostatniego dnia auditu).

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

formularz

program certyfikacji