Deklaracja bezstronności

Kierownictwo DQS Polska sp. z o.o. rozumiejąc znaczenie bezstronności w prowadzonych działaniach, uruchomiło wewnętrzne procedury postępowania zapewniające identyfikację, analizę i dokumentowanie konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi.

Poprzez osobiste zobowiązanie do zapewnienia obiektywności, niezależności oraz rzetelności prowadzonych działań w realizowanych procesach oceny, deklarujemy:

 1. Bezstronność i niezależność jako strona trzecia w ocenie systemów zarządzania.
 2. Bezstronność i niezależność jako strona trzecia w ocenie wyrobów medycznych.
 3. Nie prowadzić żadnej działalności konsultingowej w odniesieniu do systemów zarządzania, jak również działań obejmujących projektowanie, dostarczanie, instalowanie, produkcję i rozwój wyrobów medycznych.
 4. Nie prowadzić działań jako autoryzowany przedstawiciel w obszarze wyrobów medycznych i produktów rolnictwa ekologicznego.
 5. Nie prowadzić szkoleń dedykowanych w sposób zagrażający postrzeganiu DQS Polska sp. z o.o. jako jednostki bezstronnej i niezależnej.
 6. Identyfikować, analizować i dokumentować potencjalne konflikty interesów wynikające z powiązań DQS Polska sp. z o.o. i prowadzonej działalności w zakresie auditów systemów zarządzania.
 7. Realizować oceny systemów zarządzania oraz oceny zgodności wyrobów medycznych i produktów rolnictwa ekologicznego bez powiązań z jednostkami konsultującymi, co mogłoby zagrozić postrzeganiu DQS Polska sp. z o.o. jako jednostki bezstronnej i niezależnej.
 8. Nie oferować certyfikacji innym jednostkom certyfikującym systemy zarządzania.
 9. Reagować na jakiekolwiek zgłaszane i zidentyfikowane ryzyka.
 10. Nieangażowanie się w działalność, która może zagrozić niezależności osądów i wiarygodności w związku z czynnościami w ramach oceny zgodności, w zakresie których jesteśmy notyfikowani (Rozp.920/2013/UE wym. 1.3a).
 11. Że nie oferujemy ani nie świadczymy żadnych usług, które mogą podważać zaufanie co do ich niezależności, bezstronności i obiektywizmu. W szczególności DQS Polska i personel DQS Polska nie świadczy ani nie oferuje i w ciągu ostatnich 3 lat usług doradczych wytwórcy, jego upoważnionemu przedstawicielowi, dostawcy ani konkurentowi handlowemu w zakresie wymogów Unii w odniesieniu do projektu, konstrukcji, wprowadzania do obrotu lub utrzymywania ocenianych produktów lub procesów (Rozp.920/2013/UE wym. 1.3b), ISO/IEC 17065 pkt. 4.2.6 oraz EN ISO 14065 pkt. 5.2.
 12. Że zapewnione są działające procedury dla zachowania bezstronności.

Uruchomione wewnętrzne procedury w tym zakresie gwarantują przestrzeganie ustanowionych zasad i zapewniają podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów, tworząc tym samym przejrzystość prowadzenia działań, odpowiedzialność społeczną i etykę postępowania.

Przyjęte zasady są ważnym elementem naszej codziennej pracy i są gwarantem eliminacji wpływu innych interesów lub stron na podejmowane decyzje.

Działania na rzecz zachowania bezstronności i obiektywności w realizowanych procesach certyfikacyjnych i ocenach zgodności.

Kierownictwo i personel DQS Polska oraz każdy uczestnik auditu ze strony DQS zapewnia, że realizowane działania certyfikacyjne realizuje z zachowaniem bezstronności, obiektywnie, bez nacisków zewnętrznych z zachowaniem poufności, zgodnie z podpisaną umową auditora.

Proces certyfikacji obejmujący poszczególne etapy (pierwszy i drugi), audity nadzoru i audit ponownej certyfikacji realizowany przez zespół auditorów jest oceniany pod względem kompletności przez obsługę klienta i weryfikowany w ramach wewnętrznego systemu DQS Holding GmbH, przez weryfikatora, który nie uczestniczył w danej certyfikacji. Weryfikacja obejmuje ocenę poprawności realizowanych etapów certyfikacji i zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi.

Dla certyfikacji produktów rolnictwa ekologicznego proces oceny zgodności odbywa się według ustalonego programu certyfikacji i procedur postępowania, które obejmują etapy związane z składaniem wniosku, przeglądem uzyskanych informacji i oceną wniosku oraz rekomendacji i decyzji certyfikacyjnej.

Dla weryfikacji CHP proces oceny zgodności odbywa się wg obowiązujących wymagań prawnych i procedur postępowania, które obejmują etapy związane z: przeglądem uzyskanych informacji, weryfikacją danych i oceną składanych wniosków o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji i sprawozdania oraz wydanie opinii.

Dla auditów OO (odpady opakowaniowe) i ZSEiE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) proces odbywa się wg obowiązujących wymagań prawnych i procedur postępowania obejmujących analizę uzyskanych informacji i weryfikację udostępnionych danych oraz wydanie sprawozdania z auditu.

Dla prowadzenia walidacji i weryfikacji GHG (walidacja i weryfikacja działań w obszarze emisji gazów cieplarnianych) proces odbywa się według obowiązujących wymagań prawnych i procedur postępowania obejmujących analizę uzyskanych informacji i weryfikację udostępnionych danych.

Wewnętrzne procedury w tym zakresie mają na celu ocenę bezstronności, obiektywności i poprawności certyfikacyjnej.

 

Warszawa, 29.10.2018 r.