Zmiany w wymaganiach:

  • z dniem 01.01.2022 r wchodzi w życie rozporządzenie 2018/848 zmieniające rozporządzenie 834/2007;
  • wszystkie wydane przez DQS certyfikaty na zgodność ze standardem BIO DQS równoważnym rozporządzeniu 834/2007 będą ważne do czasu ich wygaśnięcia i potwierdzają również spełnienie wymagań rozporządzenia 2018/848;
  • jeśli certyfikowany podmiot potrzebuje uzyskać wcześniej potwierdzenie zgodności ze standardem BIO-DQS równoważnemu rozporządzeniu 2018/848 musi złożyć wniosek o takową certyfikację;
  • proces certyfikacji i kontroli w ramach nadzoru nie ulega zmianie.

Certyfikacja produkcji ekologicznej w krajach trzecich realizowana jest wg kryteriów zawartych w standardzie BIO – DQS. Standard BIO-DQS jest równoważny do wymagań Rozporządzenia WE 834/2007 oraz Rozporządzenia WE 889/2008. Producenci z krajów trzecich certyfikowani na zgodność ze standardem BIO-DQS mogą stosować oznaczenia zgodności produkcji ekologicznej wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Changes in the requirements:

  • Regulation 2018/848, amending Regulation 834/2007, enters into force on 01/01/2022;
  • all certificates issued by DQS for compliance with Regulation 834/2007 will be valid until their expiry and also confirm compliance with the requirements of Regulation 2018/848;
  • if a certified entity needs to obtain earlier a confirmation of compliance with Regulation 2018/848, it must submit an application for such certification;
  • all certificates issued by DQS for compliance with the BIO DQS standard equivalent to Regulation 834/2007 will be valid until their expiry and also confirm compliance with the requirements of Regulation 2018/848;
  • if a certified entity needs to obtain earlier a confirmation of compliance the BIO-DQS standard, equivalent to Regulation 2018/848, it must submit an application for such certification;
  • the certification and control process remains unchanged.

Certification of organic production in third countries is carried out according to the criteria contained in the BIO – DQS standard.
The BIO-DQS standard is equivalent to the requirements of EC Regulation 834/2007 and EC Regulation 889/2008.
Producers from third countries certified for compliance with the BIO-DQS standard may use organic product conformity markings as required by the European Union.

————————————-

LIST OF PRODUCERS

————————————–

DOCUMENTS

————————————–

SCOPE OF CERTIFICATION

————————————–