Równoważność w krajach trzecich

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Rozporządzenie komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.

Produkty importowane z państwa trzeciego mogą być wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej jako ekologiczne, jeżeli są objęte świadectwem kontroli wydanym przez właściwe organy, organy kontrolne lub jednostki certyfikujące uznanego państwa trzeciego lub przez uznany organ kontrolny. 

INFORMACJA O PRODUKCIE

DQS Polska Sp. z o.o. jako jedyna jednostka certyfikująca w Polsce została w dniu  13 stycznia 2020 uznana przez Komisję Europejska za jednostkę do przeprowadzania kontroli i wydawania świadectw w Państwach trzecich w celu przywozu produktów ekologicznych z krajów takich jak: Chiny, Madagaskar, Bośnia i Hercegowina dla kategorii produktów:

A – Nieprzetworzone produkty roślinne
B – Żywe zwierzęta lub nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego
D – Przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia

W dniu 17 grudnia 2020 Komisja Europejska rozszerzyła zakres geograficzny uznania DQS Polska Sp. z o.o. dla kategorii produktów A, B i D na Brazylię, Białoruś, Filipiny, Indonezję, Kazachstan, Liban, Meksyk, Malezję, Nigerię, Pakistan, Republikę Południowej Afryki, Serbię, Rosję, Turcję, Tajwan, Ukrainę, Uzbekistan i Wietnam.

Została również podjęta współpraca z Indiami według zasad określonych w Rozporządzeniu komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

KORZYŚCI

Producenci żywności ekologicznej, którzy podejmą współprace z DQS Polska Sp. z o.o. mogą liczyć na rozpoznawalność na rynku międzynarodowym i globalne rozpoznawanie swojej marki.

Współpraca z nami pozwala na ekspansje rynku europejskiego i rozwój swojej firmy.

Znak BIO-DQS z oficjalnym certyfikatem ekologicznym i certyfikatem równoważności jest kluczem do umożliwienia wyższej ceny końcowej, zwiększając w ten sposób korzyści zarówno dla producenta, jak i dystrybutora.

W krajach spoza UE posiadanie Certyfikatu Ekologicznego pozwala na zwiększenie sprzedaży produktów ekologicznych poprzez użycie specjalnego znaku BIO-DQS.

Posiadanie Świadectwa Równoważności pozwala na sprzedaż importowanych produktów ekologicznych z krajów spoza UE na rynku europejskim

Dystrybutorzy współpracując z nami mają szansę na nawiązanie kontaktów z wieloma zagranicznymi firmami.

PROGRAM CERTYFIKACJI

DQS Polska opracowała Standard BIO-DQS dla podmiotów działających w UE i poza nią, aby umożliwić im spełnienie europejskich przepisów.

Towary ekologiczne produkowane w krajach spoza UE, które są importowane na terytorium UE i mają zawierać odniesienia do ich ekologicznej metody produkcji, muszą spełniać surowe wymagania podczas produkcji, przetwarzania, importu i kontroli. Norma BIO-DQS jest uznawana przez Komisję Europejską za równoważną z Rozporządzeniem WE 834/2007 i pozwala na import produktów ekologicznych z krajów spoza UE, po certyfikacji przez DQS Polska.

Standard BIO-DQS obsługiwany jest przez program IT BIO-DQS, dzięki któremu możliwa jest obsługa całego procesu certyfikacji.

 

Przeprowadzanie oceny zgodności wg standardu BIO-DQS przez DQS Polska Sp. z o.o.

 

Klient przekazuje informację o zakresie certyfikacji oraz niezbędne dane podstawowe do jednostki certyfikującej

Weryfikacja danych podstawowych,  akceptacja  online uczestnika certyfikacji BIO w Systemie BIO-DQS.

Zawarcie umowy z klientem, wybór inspektora, ustalenie terminu kontroli I przygotowanie do przeprowadzenia kontroli.

Przeprowadzenie kontroli u klienta. Weryfikacja raportu z kontroli: w przypadku niezgodności uzgadniane są działania korygujące.

Po usunięciu niezgodności przeprowadzana jest pełna ocena zgodności wg standardu BIO-DQS.

Po przeprowadzeniu oceny zgodności ze standardem BIO-DQS wydawany jest certyfikat.