Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2012

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1179/2012  z dnia 10 grudnia 2012 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

INFORMACJA O PRODUKCIE

Weryfikacji zgodnie z obowiązującym od 11.06.2013 Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1179/2012 z 10 grudnia 2012 ustanawiającym kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

Do weryfikacji zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionego Rozporządzenia (zgodnie z art. 3) może przystąpić każda organizacja prowadząca działalność w zakresie:

  • produkcji stłuczki szklanej.
  • importu stłuczki szklanej.

Organizacje, które:

  • stosują odpad jako wsad w procesie odzysku,
  • prowadzą procesy i techniki przetwarzania.

KORZYŚCI

  • Zapewnienie przestrzegania kryteriów, dla zapewnienia udostępnionych informacji o stłuczce szklanej, która przestała być odpadem, oraz w celu weryfikacji czy organizacja zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem wprowadziła w życie zarządzanie jakością.
  • Upoważnienie do wystawienia Oświadczenia producenta/importera

PROGRAM CERTYFIKACJI

Na postawie pozytywnego wyniku auditu klient, uzyska certyfikat DQS, który jest ważny 3 lata. Na podstawie otrzymanego certyfikatu DQS klient ma prawo do wystawienia oświadczenia producenta/importera zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia UE  1179/2012. Ważność certyfikatu jest utrzymana pod warunkiem, corocznych auditów/ocen (co 12 miesięcy licząc od daty ostatniego dnia auditu.

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

program certyfikacji