Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2012

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

 

Przeprowadzenie weryfikacji systemu zarządzania klienta przez DQS Polska sp. z o.o. uprawnia, zgodnie z wymaganiami rozporządzenie (UE) 1179/2012 producenta i/lub importera do zniesienia statusu odpadu (stłuczki szklanej).

 

 

Zadaniem niniejszego dokumentu jest dostarczenie informacji o przebiegu procesu weryfikacji zgodnie z obowiązującym od 11.06.2013 rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1179/2012 z 10 grudnia 2012 r. ustanawiającym kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

 

Do weryfikacji zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionego rozporządzenia (zgodnie z art. 3) może przystąpić każda organizacja prowadząca działalność w zakresie:

– produkcji stłuczki szklanej

– importu stłuczki szklanej oraz organizacje, które:

– stosują odpad jako wsad w procesie odzysku

– prowadzą procesy i techniki przetwarzania

 

Rozporządzenie UE 1179/2012 ustanawia kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem.

 

Zgodnie z art. 3 wyżej wymienionego rozrządzenia stłuczka szklana przestaje być odpadem w przypadku gdy, przy przemieszczaniu od producenta do innego posiadacza, spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) odpady stosowane jako wsad w procesie odzysku są zgodne z kryteriami określonymi w załączniku I sekcja 2;

b) odpady stosowane jako wsad w procesie odzysku były obrabiane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku I sekcja 3;

c) stłuczka szklana otrzymana w wyniku procesu odzysku jest zgodna z kryteriami określonymi w załączniku I sekcja 1;

d) producent spełnił wymogi określone w art. 4 i 5.

oraz zgodnie z art 3.

Weryfikacja przez DQS Polska zapewnia obiektywność, niezależność oraz rzetelność prowadzonych działań w realizowanym procesie oceny. Uruchomione w DQS Polska sp. z o.o. wewnętrzne procedury w tym zakresie gwarantują przestrzeganie ustanowionych zasad i zapewniają podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów, tworząc tym samym przejrzystość prowadzenia działań, odpowiedzialność społeczną i etykę postępowania.