WYMAGANIA „DYREKTYWY RADY 93/42/EWG Z DNIA 14 CZERWCA 1993R. DOTYCZĄCEJ WYROBÓW MEDYCZNYCH” A „ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 Z DNIA 5 KWIETNIA 2017R. W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH, ZMIANY DYREKTYWY 2001/83/WE, ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 178/2002 I ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1223/2009 ORAZ UCHYLENIA DYREKTYW RADY 90/385/EWG I 93/42/EWG”.

Program szkolenia

Część I

  • wprowadzenie do wymagań rozporządzenia ( różnice pomiędzy dyrektywami a rozporządzeniem)
  • wprowadzanie do obrotu i do używania wyrobów medycznych zgodnie z nową regulacją

Część II

  • nowe ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i działania a wymagania zasadnicze według dyrektywy Rady 93/42/ EWG
  • klasyfikacja zmiany wynikające z nowego Rozporządzenia
  • łańcuch dostaw wyrobów medycznych w świetle nowych wymagań

Część III

  • ocena kliniczna wyrobów medycznych – nowe wymagania
  • identyfikacja i identyfikowalność wyrobów (w tym UDI)
  • Post Market Surveillance (PMS) ; Vigilance i nadzór rynku; zadania i  współpraca z organami
  • kompetentnymi jak i  jednostką notyfikowaną 
  • okres przejściowy dla wyrobów medycznych certyfikowanych zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 28.01.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 700zł netto.