Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla liderów i członków interdyscyplinarnych zespołów opracowujących i nadzorujących plany FMEA np.: pracowników nadzoru i realizacji produkcji,  inżynierów jakości, inżynierów produkcji, konstruktorów, osób zarządzających planami FMEA,
lub osób wchodzące w skład grup roboczych/zespołów ds. FMEA.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami i metodologią FMEA według zmian zaproponowanych przez AIAG&VDA. Zapewnienie uczestnikom szkolenia kwalifikacji pozwalających aktywnie uczestniczyć w zespołach interdyscyplinarnych opracowujących i zarządzających planami FMEA.

Program szkolenia

 • FMEA zakres stosowania, cele i korzyści
 • FMEA w cyklu PDCA
 • Zakres zmian FMEA v. AIAG&VDA – 1 edycja 2019
 • Organizacja zespołu FMEA
 • Powiązanie metody FMEA – FLOW CHART, Control Plan, APQP
 • Etapy przeprowadzania analizy FMEA na przykładzie FMEA procesu
 • Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA procesu
 • Dobór czynników ryzyka wg wytycznych FMEA v. AIAG&VDA
 • Określenie priorytetów działań według analizy ryzyka – ranking zagrożeń, macierz ryzyka
 • Kierowanie projektem FMEA (czas, zespół, role i odpowiedzialności, zadania i narzędzia)
 • Podsumowanie, pytania i dyskusja

Forma szkolenia
wykłady, praktyczne ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 03-04.02.2020, 16-17.04.06.2019

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1060 zł netto.