Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających status auditora wewnętrznego,  pragnących również poszerzyć dotychczasową swoją wiedzę w tym zakresie.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów w doskonaleniu systemów zarządzania, w tym auditów w zintegrowanych systemach zarządzania. Uczestnicy będą mogli doskonalić dotychczas posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia.

Program szkolenia

 •  Rola i znaczenie auditów wewnętrznych w systemie zarządzania organizacją
 • Wymagania normy ISO 16949:2016  I OEM w kontekście planowanych i realizowanych audytów wewnętrznych
 • Ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia auditów w kontekście  wymagań normy ISO 19011 i zmian w wymaganiach wprowadzonych wydaniem z 2018 roku
 • Realizacja auditów wewnętrznych w systemie zarządzania jakością
 • Audit jako element doskonalenia systemu zarządzania organizacji
 • Cykl PDCA w planowaniu i realizacji auditów wewnętrznych
 • Procesowe podejście do realizacji auditów wewnętrznych
 • Zarządzanie programami auditów wewnętrznych i ich dokumentowanie – cel i kryteria auditu
 • Identyfikowanie i oszacowanie ryzyk związanych z realizacją programów auditów w kontekście wpływ na osiągnięcie celów  realizowanych auditach
 • Dobór auditorów do auditów wewnętrznych (kompetencje, umiejętności komunikacyjne, praca zespołowa)
 • Auditowanie wymagań klientów motoryzacyjnych (OEM)
 • Auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • Dokumentowanie działań związanych z prowadzonymi auditami

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 25-27.03.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 3-dniowe, 24 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1500 zł netto.