Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy szczególnie kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz auditorów wewnętrznych systemów zarządzania funkcjonujących w przedsiębiorstwach spożywczych niezależnie od wielkości i zakresu realizowanych zadań.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych. Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia.

Program szkolenia

  • system certyfikacji na zgodność z normami IFS i BRC – omówienie i porównanie wymagań standardów
  • audit wewnętrzny – rola auditów w systemach zarządzania
  • zasady prowadzenia auditów
  • cechy osobowościowe, kwalifikacje i kompetencje auditorów, podstawy psychologii auditu
  • doskonalenia warsztatu auditora wewnętrznego, formułowanie i klasyfikacja
  • niezgodności, działania poauditowe, działania korygujące i zapobiegawcze, ocena skuteczności działań

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 29-30.01.2020, 12-13.03.2020*, 30.06-01.07.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 960 zł netto.