Audyt Recyklera – Opakowania i ZSEiE

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Audyt Recyklera – Opakowania i ZSEiE

INFORMACJA O PRODUKCIE

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu?
Na podstawie art. 51 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi i dalej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21
grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców
wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR do przeprowadzania
corocznych audytów zobowiązany jest każdy przedsiębiorca:

 • prowadzący proces recyklingu lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
  opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz DPR i posiadają
  zezwolenie na przetwarzanie odpadów pozwalające na odzysk odpadów o
  masie przekraczającej 400 Mg,
 • eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowej
  dostawy odpadów opakowaniowych i wystawili w danym roku kalendarzowym
  dokumenty EDPO lub EDPR o masie przekraczającej 400 Mg.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zobowiązuje do przeprowadzania
corocznych audytów:

 • prowadzących zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i
  elektronicznego,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

KORZYŚCI

Celem audytu jest uporządkowanie rynku, promowanie przedsiębiorstw
zapewniających odpowiedni poziom organizacyjno-techniczny i spełnianie wymagań
prawnych, eliminowanie recyklerów stwarzających ryzyka dla organizacji odzysku i
systemu odzysku. Dla recyklerów, prowadzących odzysk i eksporterów odpadów
oznacza to także zwiększenie szans na współpracę z organizacjami odzysku oraz
eliminowanie nieuczciwej konkurencji.

TERMINY

Audyty przeprowadzane są w terminie do 30 kwietnia każdego roku i dotyczą roku
poprzedniego. Sprawozdania z audytu przekazywane są audytowanemu
przedsiębiorcy oraz musza trafić również do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
środowiska i Marszałka Województwa. W przypadku przetwarzania lub eksportu
odpadów opakowaniowych, nieprzekraczalnym terminem przekazania raportów jest
15 czerwca, a za ich przekazanie odpowiedzialny jest Weryfikator Środowiskowy. Z
kolei w przypadku zakładów przetwarzania ZSEiE i organizacji odzysku ZSEiE
terminem granicznym jest 15 maja, a przekazującym w tym wypadku jest
audytowany przedsiębiorca.

AUDITORZY

Do przeprowadzania audytów upoważnieni są akredytowani weryfikatorzy
środowiskowi wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w
systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), którzy dokonali
rozszerzenia akredytacji zgodnie z dokumentem DAVE-02 „Akredytacja
weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami”.

KOSZT AUDITU

Koszty przeprowadzenia audytu obciążają Przedsiębiorcę objętego obowiązkiem
przeprowadzenia rocznego audytu. Na koszt i czas trwania audytu mają wpływ m.in.
ilość dokumentów podlegających sprawdzeniu, masa przetworzonych odpadów,
rodzaj i rozmiar instalacji, liczba linii technologicznych, liczba personelu, oraz liczba
lokalizacji i miejsc zbierania odpadów.

KARY ADMINISTRACYJNE

Nieprzeprowadzenie audytu w terminie, w przypadku branży odpadów
opakowaniowych, skutkuje wymierzeniem kary od 20 000 do 500 000 zł. W
przypadku zakładów przetwarzania i organizacji odzysku ZSEiE kara wynosi od 15
000 do 500 000 zł. Poza nałożeniem kary, przedsiębiorca będzie również
zobligowany do przeprowadzenia audytu.

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni
roboczych.