Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy szczególnie kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, pragnących poszerzyć swoją wiedzę.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych. Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia.

Program szkolenia

 • normy dotyczące systemów zarządzania energią
 • struktura normy ISO 50001:2018
 • dokumenty uzupełniające BAT
 • zmiany w ISO 50001:2018
 • wymagania i wytyczne stosowania
 • Cykl Plan-Do-Check-Act (PDCA)
 • przegląd energetyczny i jego rola
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
 • Określanie zakresu systemu zarządzania energii
 • Przywództwo i zaangażowanie
 • Polityka energetyczna
 • Role, obowiązki i władza w organizacji
 • Planowanie
 • Działania odnoszące się do ryzyk i szans
 • Cele, szczegółowe cele energetyczne i planowanie ich osiągnięcia
 • Przegląd energetyczny
 • Wskaźniki wyniku energetycznego
 • Energetyczna linia bazowa
 • Planowanie zbierania danych energetycznych
 • Wsparcie, zasoby, kompetencje, świadomość, komunikacji
 • Działania operacyjne
 • Planowanie i sterowanie działaniami operacyjnymi
 • Ocena efektów działania
 • Monitorowanie, mierzenie, analiza i ocena wyniku energetycznego i wskaźników wyniku energetycznego
 • Audyt wewnętrzny
 • Niezgodność i działania korygujące
 • Ciągłe doskonalenie

Forma szkolenia
szkolenie online

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 06.07.2020

Czas szkolenia:
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 625 zł netto.