Zgłaszanie uwag i sugestii / Submitting comments and suggestions

Aby zgłosić uwagę, skargę, odwołanie lub sugestię dotyczące działalności DQS lub certyfikowanej/weryfikowanej/ocenianej organizacji prosimy skorzystać z poniższego formularza lub wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@dqs.pl.

DQS potwierdzi zarejestrowanie zgłoszenia i podejmie działania wyjaśniające. Zgłaszający otrzyma informację o wyniku postępowania wyjaśniającego w ciągu 30 dni (roboczych) od przyjęcia zgłoszenia.

.

To submit a comment, complaint, appeal or suggestion regarding the activities of DQS or a certified / verified / assessed organization, please use the form below or send an e-mail to biuro@dqs.pl.

DQS will confirm registration of your application and take action to investigate. The applicant will receive information about the result of the investigation within 30 (working) days of receiving the notification.

.

Schemat postępowania ze skargami / Scheme for complaints handling