Istotne informacje dla jednostek certyfikujących dotyczące przejścia na nowe wersje ISO 9001 i ISO 14001

Ponieważ trzyletni okres przejścia na nowe wersje ISO 9001 i ISO 14001 powoli zbliża się do końca, IAF (globalne stowarzyszenie na rzecz opracowania zasad i praktyk w zakresie przeprowadzania oceny zgodności) wydało rezolucję, że od dnia 15 marca 2018 r. jednostki prowadzące oceny zgodności muszą przeprowadzać wszystkie audyty wg ISO 9001 i ISO 14001- początkowe, nadzoru i recertyfikacji według nowych wersji – ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015.
Rezolucja ta jest kontynuacją starań IAF, członków IAF -jednostek akredytujących, zainteresowanych stron IAF i akredytowanych jednostek przeprowadzających oceny zgodności, aby zachęcić tych, którzy muszą dokonać aktualizacji do nowych wersji wiodących światowych standardów systemów zarządzania.
Wszelkie organizacje, które muszą przejść na nową wersję ISO 9001 i ISO 14001, powinny jak najszybciej skontaktować się ze swoją jednostką certyfikującą w celu dokonania ustaleń dotyczących ich audytu. Więcej informacji na temat przejścia można znaleźć w ISO 9001 tutaj i ISO 14001 tutaj.
Jak zauważono we wspólnym komunikacie ISO / IAF z 15 września 2017 r. z okazji rocznego okresu przejściowego, nowe wersje ISO 9001 i 14001 stanowią logiczne postępy w stosunku do poprzednich wersji, dostarczając standardy, które odnoszą się do kluczowych kwestii zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Nowy system ISO 9001 promuje wzmocnione przywództwo w systemie zarządzania, wprowadza myślenie oparte na ryzyku i dostosowuje politykę i cele systemu zarządzania jakością do strategii organizacji. Zmiany w ISO 14001 koncentrują się na kluczowych kwestiach, takich jak ochrona środowiska, poprawa efektywności środowiskowej, myślenie w zakresie cyklu życia i przywództwo środowiskowe organizacji.
Prosimy pamiętać, że zaniechania w uzyskaniu certyfikatu według nowych norm 2015 przed upływem terminu oznaczają, że Państwa certyfikacja traci ważność, co może wpłynąć na brak możliwości działania na wszystkich rynkach.

 

 

 

 

Przewodniczący IAF
www.iaf.nu