FAMI-QS – EU – QS-Charta

Premiksy i dodatki paszowe

Skierowana jest do przedsiębiorstw które produkują dodatki do pasz i/lub komponenty dla przemysłu paszowego.

FAMI-QS jest odpowiedzią na wymagania rozporządzenia 183/2005 dotyczącego higieny produkcji pasz. Standard ten obejmuje wymagania GMP dla pasz. Wdrożenie i utrzymanie FAMI-QS zapewnia spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny w zakresie łańcucha paszowego, włącznie ze stosowanymi komponentami.

Produkcja komponentów paszowych oraz sprowadzenie ich z krajów trzecich, gdzie były poddawane ocenie przez niezależną jednostkę, daje dowód na to, że są one bezpieczne i są zgodne z wymaganiami standardu FAMI-QS.

 

Korzyści

  • spełnienie wymagań FAMI-QS i bezpieczeństwo odpowiednim markom
  • wzmocnienie zaufania klientów i przedsiębiorstw handlowych
  • scalenie nowoczesnych procedur analizy zagrożeń, zarządzania ryzykiem i działań zapobiegawczych z systemem zarządzania
  • wysokie bezpieczeństwo produktu i minimalizacja ryzyka producenta

Wymagania w zakresie higieny w Unii Europejskiej

W 2005 Unia Europejska opublikowała nowy pakiet wymagań higienicznych dla żywności, które państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć do swojego prawa.

Jak należy rozumieć wymagania prawne higieniczne?

W styczniu 2002 roku opublikowano podstawowe dla obszaru żywności rozporządzenie WE 178/2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Rozporządzenie to ustanowiło ogólne zasady dotyczące higieny i bezpieczeństwa żywności na rynku wewnętrznym, które chronią konsumentów dzięki stosowaniu jednolitych w całej UE zasad. Zasady stosowane w całej Unii Europejskiej nakładają obowiązki informowania i współpracy przedsiębiorstw i organów kontrolnych uczestniczących w łańcuchu żywnościowym o wszystkich zagrożenia, incydentach zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów. Na podstawie tego rozporządzenia ogłoszone dalsze szczegółowe wymagania.
Między innymi:

  • rozporządzenie 852/2004/WE – Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych, które dotyczy przedsiębiorstw, które produkują, przetwarzają, pakują i dostarczają żywność.
  • rozporządzenie 853/2004/WE – Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Rozporządzenie to zostało uzupełnione wymaganiami rozporządzenia Komisji 2073/2005/WE w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.
  • rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
  • rozporządzenie (WE) NR 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

 

Zmiany

Rozporządzenie (WE) 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz oraz rozporządzenie (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

Żywność od producenta do konsumenta:

QS – Jakość i bezpieczeństwo

Standard ten jest skierowany do przedsiębiorstw, które produkują i wprowadzają do obrotu mięso i produkty mięsne,  zabezpieczają trwale pochodzenia i jakość tych produktów (surowców) od produkcji pasz, przez rolnictwo, przetwórstwo mięsa po handel również dla owoców, warzyw, upraw ziemniaków.

System QS – Qualität und Sicherheit jest stopniowany, od jakości po pochodzenie produktów, poprzez dokumentowanie i kontrole na każdym poziomie łańcucha przetwórstwa żywnościowego. Najpierw obejmuje on obszar mięsa i przetwórstwa mięsnego, a następnie sięga do obszaru owoców, warzyw i ziemniaków.

Korzyści

  • bezpieczny i efektywny przebieg procesów w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów, higieny i ochrony zdrowia
  • wzmocnienie zaufania konsumentów po przez przejrzystą identyfikowalność

Proces certyfikacji

Specyficznie dla auditu wg QS-Chart wynik może być w trzech kategoriach. W trakcie auditu ocenia się spełnienie wymagań. Niespełnione wymagania identyfikuje się jako niezgodności, które przedsiębiorstwo koryguje w ramach działań korygujących. Decyzja certyfikacyjna podejmowana jest w DQS. Przedsiębiorstwo otrzymuje sprawozdanie i certyfikat oraz wdraża ustalone z DQS działania korygujące w ustalonym terminie.

Istnieje możliwość prowadzenia zintegrowanych auditów (dwie lub kilka norm jest auditowanych równocześnie).