BS OHSAS 18001 / PN-N- 18001 / ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zyskuje coraz większe znaczenie. Coraz częściej jest włączany w główne zadania zarządcze wielu organizacji. Ze swoim zintegrowanym podejściem system zarządzania BHP wychodzi o wiele dalej niż tylko zapobieganie wypadkom i staje się zasadniczym elementem gwarantującym efektywność procesów wartości dodanej.

Kompatybilność normy z ISO 9001 (zarządzanie jakością) i ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) znacząco ułatwia wdrożenie i certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania, zwiększając w ten sposób ich współdziałanie. Zintegrowane systemy zarządzania są fundamentalnymi narzędziami zarządzania. Ich użycie dowodzi akceptowania odpowiedzialności – dla dobra ludzkości, społeczeństwa i każdej organizacji.

Wersja BS OHSAS 18001 z 2007 roku kładzie silny nacisk na działania prewencyjne i długoterminowe utrzymanie zdrowia.
Jako kompetentny i bezstronny partner, DQS oferuje ekspertyzy nie tylko według ogólne znanych norm takich jak BS OHSAS, czy obecnie ISO 45001:2018, ale również w oparciu o krajowe wymagania PN-N-18001. Różnice pomiędzy BS OHSAS 18001, ISO 45001:2018 a PN-N-18001 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.  Wymagania tych norm można zastosować w każdej organizacji, która chce wdrożyć formalną procedurę ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych. Twórcy tych trzech norm przy ich opracowaniu kierowali się wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO-OSH).

Korzyści

  • obniżenie liczby wypadków poprzez usystematyzowanie wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy i zdrowiem;
  • usprawnia dostosowanie działań do mających zastosowanie wymagań prawnych;
  • wzmocnienie identyfikacji, motywacji i więzi pracowników z przedsiębiorstwem poprzez włączenie kierownictwa w proces ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przyczynia się do poprawy wizerunku i zdolności konkurencyjnych poprzez udokumentowane, trwale działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Materiały do pobrania