slider_food2

 

Zmiany dotyczące certyfikacji w Rolnictwie Ekologicznym

Wymagania prawne dotyczące produkcji ekologicznej, zostały ujęte w następujących dokumentach:

  • Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1370).,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.),
  • akty wykonawcze i delegowane do ww. rozporządzenia dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne,
  • oraz pozostałe akty prawne: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2.

DQS Polska jest upoważniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia kontroli oraz wydawania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym w zakresie:
Zakres certyfikacji prowadzonej przez DQS Polska obejmuje następujące kategorie działalności:

produkcja,
przygotowanie,
dystrybucja / wprowadzanie do obrotu,
przechowywanie,
import,
eksport.

I obejmuje następujące kategorie produktów:

nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne,
nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin,
zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce,
przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność,
pasze,
wino,
inne produkty wymienione w załączniku I rozporządzenia (EU) 2018/848

Informujemy Państwa, że od dnia 01.01.2023r. certyfikaty zgodności dla wszystkich producentów ekologicznych, będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej, przy użyciu zintegrowanego skomputeryzowanego systemu TRACES.
Wykaz wydanych certyfikatów dostępny jest na stronie:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index

Podstawa prawna: art. 1 lit b Rozp. wykonawcze Komisji (UE) 2021/2119 z dnia 1 grudnia 2021 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące niektórych rodzajów dokumentacji i deklaracji wymaganych od podmiotów i grup podmiotów oraz dotyczące środków technicznych służących wydawaniu certyfikatów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1378 w odniesieniu do wydawania certyfikatów podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich), certyfikaty, o których mowa w art. 35 ust. 1 Rozporządzenia 2018/848)

Certyfikaty wydane w 2022 roku dla producentów rolnictwa ekologicznego pozostaną dostępne na stronie internetowej DQS Polska Sp. z o.o. w miejscu WYKAZ PRODUCENTÓW do czasu wydania nowego certyfikatu, przy użyciu zintegrowanego skomputeryzowanego systemu TRACES.

 

bez-tytulu   WYKAZ PRODUCENTÓW

bez-tytulu   DOKUMENTACJA

bez-tytulu   ZAKRES CERTYFIKACJI

bez-tytulu   CENNIK