Na szkolenie zapraszamy szczególnie kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz auditorów wewnętrznych systemów zarządzania funkcjonujących w przedsiębiorstwach spożywczych niezależnie od wielkości i zakresu realizowanych zadań.

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych. Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia.

Zakres merytoryczny szkolenia

  • system certyfikacji na zgodność z normami IFS i BRC – omówienie i porównanie wymagań standardów
  • audit wewnętrzny – rola auditów w systemach zarządzania
  • zasady prowadzenie auditów
  • cechy osobowościowe, kwalifikacje i kompetencje auditorów, podstawy psychologii auditu
  • doskonalenia warsztatu auditora wewnętrznego, formułowanie i klasyfikacja niezgodności, działania poauditowe, działania korygujące i zapobiegawcze, ocena skuteczności działań
  • ćwiczenia
  • test sprawdzający

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu „Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności” po pozytywnym zdaniu testu z wiedzy.

Termin szkolenia: 
Najbliższe planowane terminy: 17-18.04.2019 r. oraz 25-26.06.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 920 zł netto.