Deklaracja bezstronności

Kierownictwo DQS Polska sp. z o.o. rozumiejąc znaczenie bezstronności w prowadzeniu przez jednostkę działaniach, uruchomiło wewnętrzne procedury postępowania zapewniające identyfikację, analizę i dokumentowanie konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi.

Poprzez osobiste zaangażowanie zapewnia obiektywność, niezależność oraz rzetelność prowadzonych działań w realizowanych procesach oceny.

 

Deklarujemy:

 1. Bezstronność i niezależność jako strona trzecia w ocenie systemów zarządzania,
 2. Bezstronność i niezależność jako strona trzecia w ocenie wyrobów medycznych,
 3. Nie prowadzić żadnej działalności konsultingowej w odniesieniu do systemów zarządzania, jak również działań obejmujących projektowanie, dostarczanie, instalowanie, produkcję i rozwój wyrobów medycznych,
 4. Nie prowadzić działań jako autoryzowany przedstawiciel w obszarze wyrobów medycznych,
 5. Nie prowadzić szkoleń dedykowanych w sposób zagrażający postrzeganiu DQS Polska sp. z o.o. jako jednostki bezstronnej i niezależnej,
 6. Identyfikować, analizować i dokumentować potencjalne konflikty interesów wynikające z powiązań DQS Polska sp. z o.o. i prowadzonej działalności w zakresie auditów systemów zarządzania,
 7. Realizować oceny systemów zarządzania oraz oceny zgodności wyrobów medycznych bez powiązań z jednostkami konsultującymi, co mogłoby zagrozić postrzeganiu DQS Polska sp. z o.o. jako jednostki bezstronnej i niezależnej,
 8. Nie oferować certyfikacji innym jednostkom certyfikującym systemy zarządzania,
 9. Reagować na jakiekolwiek zgłaszane i zidentyfikowane ryzyka,
 10. Nie angażować się w działalność, która może zagrozić niezależności osądów i wiarygodności, w związku z czynnościami w ramach oceny zgodności, w zakresie których jesteśmy notyfikowani (rozp.920/2013/UE wym. 1.3a),
 11. Że nie oferujemy, ani nie świadczymy żadnych usług, które mogą podważać zaufanie co do ich niezależności, bezstronności i obiektywizmu. W szczególności DQS Polska i personel DQS Polska nie świadczy, ani nie oferuje i w ciągu ostatnich 3 lat świadczył usług doradczych wytwórcy, jego upoważnionemu przedstawicielowi, dostawcy ani konkurentowi handlowemu w zakresie wymogów Unii, w odniesieniu do projektu, konstrukcji, wprowadzania do obrotu lub utrzymywania ocenianych produktów lub procesów rozp. 920/2013/UE wym. 1.3b, oraz ISO/IEC 17065 pkt. 4.2.6.
 12. Że uruchomione procedury dla zachowania bezstronności są zapewnione.

Uruchomione wewnętrzne procedury w tym zakresie gwarantują przestrzeganie ustanowionych zasad i zapewniają podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów, tworząc tym samym przejrzystość prowadzenia działań, odpowiedzialność społeczną i etykę postępowania.

Przyjęte zasady są ważnym elementem naszej codziennej pracy i są gwarantem eliminacji wpływu innych interesów lub stron na podejmowane decyzje.

Działania na rzecz zachowania bezstronności i obiektywności w realizowanych procesach certyfikacyjnych i ocenach zgodności.

Kierownictwo i personel DQS Polska oraz każdy uczestnik auditu ze strony DQS zapewnia, że realizowane działania certyfikacyjne realizuje z zachowaniem bezstronności, obiektywnie, bez nacisków zewnętrznych z zachowaniem poufności zgodnie z podpisaną umową auditora.

Proces certyfikacji obejmujący poszczególne etapy (pierwszy i drugi), audity nadzoru i audity ponownej certyfikacji realizowanee przez zespół auditorów jest oceniany pod względem kompletności przez obsługę klienta i weryfikowany w ramach wewnętrznego systemu DQS Holding GmbH przez weryfikatora, który nie uczestniczył w danej certyfikacji. Weryfikacja obejmuje ocenę poprawności realizowanych etapów certyfikacji i zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi.

Dla certyfikacji produktów rolnictwa ekologicznego proces oceny zgodności odbywa się według ustalonego programu certyfikacji i procedur postępowania, które obejmują etapy związane z składaniem wniosku, przeglądem uzyskanych informacji i oceną wniosku oraz rekomendacji i decyzji certyfikacyjnej.

Wewnętrzne procedury w tym zakresie mają na celu ocenę bezstronności, obiektywności i poprawności certyfikacyjnej.

Warszawa, 19.11.2015 r.