Deklaracja bezstronności

Deklaracja bezstronności

Kierownictwo DQS Polska sp. z o.o. rozumiejąc znaczenie bezstronności w prowadzeniu przez jednostkę działaniach, uruchomiło wewnętrzne procedury postępowania zapewniające identyfikację, analizę i dokumentowanie konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi.

Poprzez osobiste zaangażowanie zapewnia obiektywność, niezależność oraz rzetelność prowadzonych działań w realizowanych procesach oceny.

 

Deklarujemy:

 1. bezstronność i niezależność jako strona trzecia w ocenie systemów zarządzania,
 2. bezstronność i niezależność jako strona trzecia w ocenie wyrobów medycznych,
 3. nie prowadzić żadnej działalności konsultingowej w odniesieniu do systemów zarządzania, jak również działań obejmujących projektowanie, dostarczanie, instalowanie, produkcję i rozwój wyrobów medycznych,
 4. nie prowadzić działań jako autoryzowany przedstawiciel w obszarze wyrobów medycznych,
 5. nie prowadzić szkoleń dedykowanych w sposób zagrażający postrzeganiu DQS Polska sp. z o.o. jako jednostki bezstronnej i niezależnej,
 6. identyfikować, analizować i dokumentować potencjalne konflikty interesów wynikające z powiązań DQS Polska sp. z o.o. i prowadzonej działalności w zakresie auditów systemów zarządzania,
 7. realizować oceny systemów zarządzania oraz oceny zgodności wyrobów medycznych bez powiązań z jednostkami konsultującymi, co mogłoby zagrozić postrzeganiu DQS Polska sp. z o.o. jako jednostki bezstronnej i niezależnej,
 8. nie oferować certyfikacji innym jednostkom certyfikującym systemy zarządzania,
 9. reagować na jakiekolwiek zgłaszane i zidentyfikowane ryzyka,
 10. nie angażowanie się w działalność, która może zagrozić niezależności osądów i wiarygodności w związku z czynnościami w ramach oceny zgodności, w zakresie których jesteśmy notyfikowani,
 11. że nie oferujemy, ani nie świadczymy żadnych usług, które mogą podważać zaufanie co do ich niezależności, bezstronności i obiektywizmu. W szczególności DQS Polska i personel DQS Polska nie świadczy, ani nie oferuje i w ciągu ostatnich 3 lat usług doradczych wytwórcy, jego upoważnionemu przedstawicielowi, dostawcy, ani konkurentowi handlowemu w zakresie wymogów Unii w odniesieniu do projektu, konstrukcji, wprowadzania do obrotu lub utrzymywania ocenianych produktów lub procesów.

Uruchomione wewnętrzne procedury w tym zakresie gwarantują przestrzeganie ustanowionych zasad i zapewniają podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów, tworząc tym samym przejrzystość prowadzenia działań, odpowiedzialność społeczną i etykę postępowania.

Przyjęte zasady są ważnym elementem naszej codziennej pracy i są gwarantem eliminacji wpływu innych interesów lub stron na podejmowane decyzje.

Warszawa, 19.11.2015r.